nav-left cat-right
cat-right

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website Vergelijkcreditcard.nl (hierna: “Website”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.
Vergelijkcreditcard.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Vergelijkcreditcard.nl garandeert echter niet dat de inhoud van de Website volledig, accuraat en juist is.
Vergelijkcreditcard.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal Vergelijkcreditcard.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door de gebruiker van de Website, die zouden zijn ingegeven door de op de Website geplaatste informatie en/of advertenties.
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Vergelijkcreditcard.nl en/of haar licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan de Website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.
De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Vergelijkcreditcard.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Vergelijkcreditcard.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Vergelijkcreditcard.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Vergelijkcreditcard.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Vergelijkcreditcard.nl is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
Vergelijkcreditcard.nl respecteert en beschermt de privacy van haar gebruikers. Specifiek te identificeren informatie over u wordt niet ter beschikking gesteld van derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit privacybeleid.
Bij uw eerste bezoek aan Vergelijkcreditcard.nl stuurt Vergelijkcreditcard.nl een `cookie` naar uw computer. Een cookie is een klein bestandje, dat u kenmerkt als een unieke gebruiker. Vergelijkcreditcard.nl gebruikt cookies om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de gebruikersbasis beter te begrijpen. Vergelijkcreditcard.nl doet dit door bepaalde instellingen op te slaan in cookies en door gebruikersgedrag en zoekpatronen te volgen. Vergelijkcreditcard.nl stelt zijn cookies niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht.
De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Het kan voorkomen dat sommige delen van Vergelijkcreditcard.nl niet goed functioneren als u cookies weigert.
Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Vergelijkcreditcard.nl aangepast worden. Vergelijkcreditcard.nl adviseert daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.

Be Sociable, Share!